Thwaites glaciär, var är den?

Covid-19 har varit i fokus rätt länge, de som företräder avvikande idéer om det framtida klimatet lär känna sig helt översiggivna (Dialektord från Ångermanland alternativt Nolaskogs). Därför postar jag en video om Thwaites glaciärVästantarktis.

Vänstra delen (med Thwaites glaciär) av genomskärningen vetter mot Sydamerikasidan, den högra söder om Australien. Du ser att berggrunden under istäcket ligger under havsytans nivå.
När shelfisen framöver bryts sönder av vind, vågor och värme börjar havsvatten så sakta att tränga in under isen, öka avsmältningen och glaciärers (det finns fler) rörelser. Resten av förklaringen finns i videon.

Koldioxidhalt vs. temperaturförändringar

Såvitt jag förstår punkterar studien nedan fullständigt betydelsen av att man kunnat mäta koldioxidhalten i isborrkärnor och matcha dem mot temperaturdata. Inte så att de är felaktiga men att de stämde ”förr” berodde sannolikt på att det inte fanns ‘koldioxidutsläppare’ av betydelse förutom värme. [1]

Idag är mänskligheten den helt dominerande orsaken till ökningen av kol i såväl atmosfär som hav och tidsdiffen i data sjunker enligt denna studie från 800 år till 9-12 månader.

Beroende på vilken källa man väljer kan den ‘moderna’ människan ha börjat sprida sig från ursprunget i Afrika mellan 100 till 50 kyr [2] före nu.

The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature – Ole Humlum, Kjell Stordahl och Jan-Erik Solheim

Källa: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.08.008

Using data series on atmospheric carbon dioxide and global temperatures we investigate the phase relation (leads/lags) between these for the period January 1980 to December 2011.

De som ifrågasätter att människan ligger bakom förändringar i klimatet brukar hänvisa till data från iskärnor som tydligt visar koldioxiden närmast lagbundet ligger 800 år efter temperaturen. Slutsatsen brukar bli att det som sker är utom mänsklig kontroll.

Ice cores show atmospheric CO2 variations to lag behind atmospheric temperature changes on a century to millennium scale, but modern temperature is expected to lag changes in atmospheric CO2, as the atmospheric temperature increase since about 1975 generally is assumed to be caused by the modern increase in CO2.

Hypotesen man provar i studien är att man sedan 1975 generellt antar att temperaturökningen beror på stigande CO2.

In our analysis we use eight well-known datasets: 1) globally averaged well-mixed marine boundary layer 2 data, 2) HadCRUT3 surface air temperature data, 3) GISS surface air temperature data, 4) NCDC surface air temperature data, 5) HadSST2 sea surface data, 6) UAH lower troposphere temperature data series, 7) CDIAC data on release of anthropogene CO2, and 8) GWP data on volcanic eruptions. Annual cycles are present in all datasets except 7) and 8), and to remove the influence of these we analyze 12-month averaged data.

Givet hur hypotesen är utformad har jag, åtminstone för närvarande, inget att invända mot de dataset man använder.

We find a high degree of co-variation between all data series except 7) and 8), but with changes in CO2 always lagging changes in temperature.

De finner en hög grad av samvariation mellan 6 av 8 dataset och ändringar av CO2 ligger alltid efter temperaturen vilket syns motsäga att mänsklig aktivitet driver klimatförändringar.

The maximum positive correlation between CO2 and temperature is found for CO2 lagging 11–12 months in relation to global sea surface temperature, 9.5–10 months to global surface air temperature, and about 9 months to global lower troposphere temperature. The correlation between changes in ocean temperatures and atmospheric CO2 is high, but do not explain all observed changes.

Till skillnad från de 800 år som de som ifrågasätter människors inflytande över klimatet hävdar har man i denna studie minskat tidsdifferensen till 9 – 12 månader, dock fortfarande med temperaturen före koldioxiden.

Inte så bråttom kära vänner. Antag att vi talar om fler växthusgaser varav de flesta är antropogena, med mänskligt ursprung. Flera finns bara i spårmängder men räknat per molekyl är de långt mer aktiva än både vatten och koldioxid.

 • Till detta kommer något som på engelska kallas black coal. Alla växthusgaser ovan är osynliga, genomskinliga, i synligt ljus. Black coal innefattar partiklar som bildas vid ofullständig förbränning av kol. Extrema exempel var den välkända Londonsmogen, kolröken över gruvdistrikten och ”locket” över Los Angeles vid inversion. Är koncentrationen av partiklarna lägre syns de inte men är fortfarande en värmereflektor i atmosfären.
 • Vilket skulle utfallet av studien blivit om man testat temperaturförändringen relativt alla antropogena växthusgaser?

 • ► Changes in global atmospheric CO2 are lagging 11–12 months behind changes in global sea surface temperature. ► Changes in global atmospheric CO2 are lagging 9.5–10 months behind changes in global air surface temperature. ► Changes in global atmospheric CO2 are lagging about 9 months behind changes in global lower troposphere temperature. ► Changes in ocean temperatures explain a substantial part of the observed changes in atmospheric CO2 since January 1980. ► Changes in atmospheric CO2 are not tracking changes in human emissions.

  [1] Värme kan betraktas som ‘koldioxidutsläppare’ ur hav. Koldioxid löser sig i vatten ungefär i proportion till den atmosfäriska koldioxidkoncentration. Till det kommer att varmare vatten löser mindre. Givet att det råder balans kommer högre vattentemperatur att driva ut CO2 till atmosfären till dess en ny balans uppnåtts. Motsatsen gäller också.

  [2] kyr = kiloår/1000 år

  Väder och klimat, hur tvärsäker är DU?

  Vårt klimat är integralen av lokalt ”väder” och ”händelseröver hela jordklotet från och med jordskorpan, inberäknat de 7/10 som finns under vatten, till över termosfären-exosfären. Allt detta integrerat över en längre tid, säg 10-1000 år.

  Klimatmodeller” försöker med varierande framgång anpassa sig till historiska data samt extrapolera framåt, oftast förbi (ibland långt förbi) vår egen möjliga återstående livslängd. Detta har naturligtvis givit upphov till felaktiga förutsägelser, t.ex. Al Gores spektakulära killgissningar.

  De funktioner (det finns fler) som jag skissar på här ovan bygger på observationer och prognoser av hundratals-tusentals parametrar vars betydelse de förmodat kunniga inte är helt överens om även om lekmän (”MedelSvensson”) ofta är enögt eller blint tvärsäkra.

  Meteorologer studerar vädret och gör prognoser, vanligen timmar eller dagar framåt. Dessa har gradvis blivit pålitligare i och med att antalet mätstationer inklusive vädersatelliter blivit fler och samverkar med kraftfulla datorer som kör allt bättre datorsimuleringar. Trots alla hjälpmedel börjar deras prognoser bli opålitliga redan efter några dagar. Blir du då förvånad över att långt mer invecklade klimatmodeller ännu inte kan bedöma framtiden med tillräcklig grad av precision?

  Hur många ”klimatlekmän” kan räkna upp 10 parametrar, gärna i ordning från de du uppfattar som mest betydande och fallande. Finns någon som du definitivt vill stryka på listan av ”vanligen misstänkta”**?

  Här ett förslag att fundera över. Tack för länken, Anders!

  En lättförståelig grafisk historik över Jordens temperatur som börjar för 22000 år sedan, Tack för länken, Olle!


  *) Till dessa händelser räknar jag in vulkan– och andra naturliga utsläpp, jordbävningar med ev. tsunamier, jordskred och liknande. Jordskred är ofta inte helt naturliga utan följder av människans ogenomfunderade ödeläggelse av naturen.

  **) Det finns en som ständigt återkommer och ”facebook-forskare” klassar som totalt oskyldig, vilken det är får du själv bedöma.